Diễn đàn BaoVyVN

Diễn Đàn Bảo Vy, Bán Trả Góp Máy Vi Tính, Điện Máy, Kiếm tiền Online, Makemoney Online...

Bài viết mớiNgười gửiXemTrả lờiChuyên mục

Diễn đàn BaoVyVN - Những quy định khi tham gia Diễn Đàn
N?i Quy Di?n Ðàn
Ð? ti?p t?c vi?c dang ký, b?n ph?i d?ng ý v?i nh?ng quy d?nh nhu sau:
I. N?i quy thành viên
- Ðang kí thành viên: Không du?c l?y tên, bi?t danh... c?a các v? lãnh t? cách m?ng, các v? lãnh d?o d?ng, nhà nu?c, nh?ng k? x?u nhu kh?ng b?, phát xít ... ho?c có ý nghia không lành m?nh.
- Không du?c d? ch? kí, hình d?i di?n ho?c thông tin cá nhân có liên quan d?n các v?n d? chính tr?, kinh t? và tôn giáo có th? gây b?t l?i cho di?n dàn & có n?i dung không lành m?nh.
- Không d? ch? ký to quá kh?.
- Không dang ký ID b?ng các ký t? d?c bi?t nhu: [ * ¤ ° ´ ¯ )]
II. Nh?ng quy d?nh chung
1.L?p ch? d?
- Ch? d? ph?i xúc tích, nêu b?t du?c ý c?n nói.
- Không l?p các topic có n?i dung sai l?ch v?i tiêu chí ho?t d?ng chung c?a box
- Không l?p l?i m?t topic dã có ho?c l?p m?t topic có n?i dung tuong t?.
- Không l?p các topic m?i m?t cách tràn lan, các topic có nhi?u ?nh, h?n ch? t?i da m? nhi?u topic, làm m?i ngu?i khó theo dõi.
2. V? n?i dung bài vi?t :
- Không l?m d?ng các ch?c nang bài vi?t, không d? text size quá l?n.
- Nh?ng hành vi sau dây du?c g?i là câu bài: Post nhi?u bài li?n nhau b?ng cách c? ý chia nh? n?i dung m?t bài ra làm nhi?u ph?n.
- Post bài phù h?p, dúng v?i ch? d?, không du?c c? tình làm loãng topic b?ng cách post nh?ng bài có n?i dung không liên quan d?n ch? d? c?a topic
- Tránh vi?c l?m d?ng các emoticon
- Bài vi?t n?u là ti?ng Vi?t ph?i có d?u
- Không g?i nhi?u bài cùng m?t n?i dung ? các topic khác nhau
- Không dùng ch? quá to, quá nh? ho?c l?m d?ng font ch?, màu s?c.
- Không du?c g?i các bài có virus lên di?n dàn.
- Không vi?t bài vi ph?m thu?n phong m? t?c, pháp lu?t, van hoá Vi?t Nam...
- Không vi?t bài bêu x?u, mi?t th? ho?c xúc ph?m các thành viên khác.
3. Qui d?nh chung:
- Nghiêm c?m s? d?ng nh?ng t? ng?, hình ?nh, thông tin không lành m?nh, thi?u van hóa
- Tránh nh?ng n?i dung ph?n d?ng v? chính tr?, tôn giáo. Nghiêm c?m tuyên truy?n, khích d?ng nh?ng hành vi b?o l?c, tuyên truy?n ph?n d?ng ho?c các hành vi phá ho?i.
- Không cãi nhau, gây m?t doàn k?t di?n dàn. N?u b?t kì m?t thành viên nào mu?n ph?n d?i v? cách làm vi?c c?a di?u hành viên thì có th? post vào box ý ki?n v? di?u hành viên ho?c PM cho admin.
- Ð? tránh nh?ng r?c r?i v? bài vi?t sau này, n?u là bài vi?t suu t?m, thành viên g?i bài c?n ghi rõ là suu t?m và ghi ngu?n g?c bài vi?t dó.
4. Hình th?c K? lu?t cho Thành viên vi ph?m:
* Nh? : Nh?c nh?
* V?a : Nh?c nh? + C?nh cáo
* N?ng : Tùy vào m?c d? c?nh cáo và vi ph?m, banned 3 ngày ->4ever, reset toàn b? s? bài vi?t.
* R?t n?ng : Banned vinh vi?n.
------------------------------------------------------------------------------------------
    Copyright ©2009Forum Game Crossfire. All rights reserved.
Founded by Clan battuvuong
 
Powered by phpBB2 - GNU General Public License
Copyright © phpBB Group. Host in France. Support by Forumotion

Xem t?t nh?t ? d? phân gi?i l?n hon 1024x768 và trình duy?t Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
    
Free forum | Kinh tế, Luật, Tài chính | Thương mại thị trường | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog